Welkom bij GV Voorwaarts
Welkom bij GV Voorwaarts
Welkom bij GV Voorwaarts
Welkom bij GV Voorwaarts

Ledeninformatie

Aanmelden als lid

Wanneer u interesse heeft om lid te worden bij Gv Voorwaarts bent u van harte welkom om vrijblijvend en kosteloos een proefles te volgen. 
Onder de knop lesaanbod kunt u inzien welke lessen wij verzorgen en voor welke lessen er mogelijk een wachttijd is. Ondanks een eventuele wachttijd is een proefles altijd mogelijk. 

Mocht u interesse hebben om een proefles te doen dan kunt u zich aanmelden via info@gvvoorwaarts.nl. Bij vragen betreft de contributie kan er gemaild worden met penningmeester@gvvoorwaarts.nl 

 
Mocht u na afloop van de 2de proefles besluiten lid te worden dan kunt u aan de trainer een inschrijfformulier vragen.
Onder op het inschrijfformulier staat een automatische incassomachtiging die u ook dient in te vullen en te ondertekenen. De contributie wordt daarna automatisch per 2 maanden van uw rekening afgeschreven (de eerste keer wordt de contributie verhoogd met € 10,00 inschrijfgeld).Indien u nog vragen heeft, of de trainer op de hoogte wilt brengen van de proefles kunt u contact opnemen met: info@gvvoorwaarts.nl. We streven ernaar om binnen 48 uur uw mail te beantwoorden. 

Hier vindt u onze privacy verklaring.

Ingrid Kanen

Afmelden als lid

Afmeldingen dienen door de ouders/leden bekend gemaakt te worden bij de ledenadministratie. Afmelden via e-mail naar info@gvvoorwaarts.nl, t.a.v. Ingrid Kanen. Vermeld bij het afmelden altijd naam, adres en geboortedatum.

Omdat sommige kosten door de vereniging al vooraf gemaakt worden bent u na afmelding voor een les, na de datum van opzegging nog 1 maal contributie verschuldigd. Tijdens deze periode kunt uiteraard nog blijven sporten. Een lidmaatschap is niet overdraagbaar naar een ander lid toe omdat elk lid een persoonlijk bondsnummer heeft van de KNGU turnbond in combinatie met een lidmaatschapsnummer van de vereniging. 

De trainer is niet verantwoordelijk voor opzegging van de leden.

De ledenadministratie stuurt u een bevestiging waarop de einddatum vermeld is i.v.m. het opzegtermijn. Deze bevestiging is tevens het bewijs van opzegging.
Een opzegtermijn loopt van 1-1 t/m 28-2 of 1-3 t/m 30-4 of 1-5 t/m 30-6 of 1-7 t/m 31-8 of 1-9 t/m 31-10 of 1-11 t/m 31-12 ongeacht datum van incasseren.
Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 28 februari dan dient u dit vóór 1 januari door te geven.
Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 30 april dan dient u dit vóór 1 maart door te geven.
Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 30 juni dan dient u dit vóór 1 mei door te geven.
Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 31 augustus dan dient u dit vóór 1 juli door te geven.
Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 31 oktober dan dient u dit vóór 1 september door te geven.
Wanneer u op wilt zeggen met einddatum 31 december dan dient u dit vóór 1 november.

Mocht u zich binnen het opzegtermijn bedenken, dan kan de opzegging kosteloos worden geannuleerd. Wanneer het opzegtermijn is verstreken, dient u zich opnieuw via een inschrijfformulier aan te melden waaraan tevens inschrijfkosten zijn verbonden. Dit omdat de registratie bij de KNGU-bond gewijzigd moet worden, waarvoor deze inschrijfkosten in rekening worden gebracht.

Rustend lid

Het is mogelijk om het lidmaatschap tijdelijk om te zetten naar een 'rustend lidmaatschap'. Dit houdt het volgende in:
Iemand kan rustend lid worden wanneer er sprake is van langdurige ziekte, zwangerschap of indien men gewoon lid wil blijven van de vereniging. Dit lidmaatschap geeft GEEN recht tot deelname aan lessen, maar wel alle overige rechten (bv. stemrecht op ledenvergadering , lidmaatschap van de bond, jubileum). Dit kan ingaan wanneer een lid langer dan 1 periode (= 2 maanden) niet deel kan nemen aan de lessen. 
Een lid heeft de keuze om rustend lid te worden of de contributie op te zeggen en later weer lid te worden.
Restitutie van reeds geïncasseerde contributie kan helaas niet terug worden gegeven.
Wanneer een lid besluit om rustend lid te worden en later alsnog het lidmaatschap op wil zeggen, dan zal het resterende bedrag van het opzegtermijn alsnog geïncasseerde worden.
In het geval dat er een wachttijd is dan kan het zijn dat terugkeren in de huidige lesgroep niet direct mogelijk is. Indien mogelijk horen we graag geruime tijd vooraf wanneer u weer in wilt gaan stromen. Dit zodat wij kunnen kijken of instromen in de huidige lesgroep mogelijk gemaakt kan worden. Om de veiligheid te waarborgen kan het zijn dat u tijdelijk in een andere les geplaatst wordt of dat u even moet wachten tot er een lesplaats vrij komt. 

Uiteraard zullen we er alles aan doen om u zo spoedig mogelijk in uw gewenste les in te laten stromen. 

Doorstromen als lid

Binnen Voorwaarts schuiven kinderen niet automatisch door naar een ander lesuur, wanneer de grensleeftijd van een les bereikt wordt.
Hier zijn diverse redenen voor. Bijvoorbeeld omdat kinderen niet altijd toe zijn om door te stromen ondanks dat ze de leeftijd hebben. Of omdat vriendinnetjes nog in het huidige uur blijven etc. Doorstromen gaat altijd in overleg met de ouders, het kind en de trainer.

Wanneer een lid door wil stromen naar een andere les, dient de verzorger dit te melden, via e-mail bij de ledenadministratie (info@gvvoorwaarts.nl)

Op de websites, onder de knop ‘lesaanbod’, staat vermeld voor welke les een wachttijd geldt. Omdat de wachttijd soms vrij lang kan zijn, is het aan te raden om tijdig een aankomende doorstroom aan te melden.
Vanwege het behoud van de veiligheid kunnen we helaas niet meer leden in een les toelaten dan wenselijk is. Wij vertrouwen op uw begrip hiervoor.

Contributie vanaf 1 januari 2019

Vanaf heden zal de bondcontributie  en de verenigingscontributie separaat aan u in rekening worden gebracht voor het begin van het nieuwe kalenderjaar. Op de hoogte van de bondscontributie hebben wij als bestuur geen enkele invloed en deze bedragen worden één op één doorbetaald aan de KNGU.

Bondscontributie per jaar 
Jeugdleden t/m 15 jaar          € 22
Senioren 16 jaar en ouder       €  27


Verenigingscontributie 

Het contributiebedrag is per 2 maanden en wordt vijf keer per jaar geïnd. Voor vragen: info@gvvoorwaarts.nl. (De maanden juli en augustus zijn contributievrij)

Kijk voor meer informatie in bijgevoegde bijlage onderaan deze pagina.

Recreatieve lessen 

1 uur 

1,5 uur 

t/m 17 jaar 


Ouder-en kind gym

€37,75


€44,00

€ 59,00


-


18 t/m 59 jaar 

€44,00

€68,00 

60 jaar en ouder 

€ 32,50

€50,75

Inschrijfgeld  

€10 ,- 

idem 

Leskorting bij deelname aan meerdere lessen 

- € 14,- 

idem


Mochten voor u de kosten voor deelname aan onze vereniging vanwege uw financiële situatie lastig zijn, dan kunt hiervoor terecht bij:Gezinskorting: elk 4e lid uit één gezin (mits wonend op hetzelfde adres en betalend vanaf hetzelfde bankrekeningnummer) heeft het recht om gezinskorting aan te vragen voor 1 gratis reguliere recreatie-les. Dit gebeurt echter niet automatisch maar alleen op aanvraag. U kunt hiervoor een aanvraag doen bij de ledenadministratie via info@gvvoorwaarts.nl

Stichting Leergeld ( tot 18 jaar) http://www.leergeldveldhovendekempen.nl/aanvraag/ 
of 
Meedoenvoorziening (vanaf 18jaar) https://www.veldhoven.nl/meedoen-voorziening 

Wedstrijdgroepen 

Een deel van de kosten die samengaan met deelname aan (KNGU- en andere) wedstrijden wordt apart in rekening gebracht aan sporters in de wedstrijdgroepen. Deze bijdragen in de wedstrijdkosten worden ééns per jaar vastgesteld en gecommuniceerd voor inning.

Berekeningstabel 
Aantal uur per weekBedrag 
1€ 78,-
1,5€ 78,- 
2€ 83,-
2,5€ 83,-
3€ 94-
3,5€ 94,-
4€ 104,-
4,5€ 104-
5€ 115,-
5,5€ 115,-
6€ 121,-
6,5€ 121,- 
7€ 126,-
7,5€ 126,- 
8€ 131,-
8,5€ 131,-
9€ 136,- 
9,5€ 136,- 
10€ 141,- 
10,5€ 141,- 
11€ 148,- 
11,5€ 148- 
12€ 152,- 
12,5€ 152,- 
13€ 157,- 
13,5€ 157,- 
14 € 157,- 
14,5€ 157,- 
15€ 157,- 


Inschrijfgeld, indien nieuw lid.
€ 10,-

Kantine 

De kantine van Voorwaarts vindt u in het gebouw "turnhal"op de Kempen Campus. De kantine is te bereiken op telefoonnummer: 040-2309606.

Gevonden voorwerpen

Mocht u onverhoopt spullen zijn kwijt geraakt kunt u contact opnemen met de betreffende trainer van de les. Mail of telefoonnummers zijn te vinden onder de button: bestuur, trainers en commissies.  Verder is er een gevonden voorwerpen kliko in de beheerdersruimte van de turnhal. 

Verzekering

Ten behoeve van alle leden loopt via de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) een ongevallen verzekering. Een korte toelichting treft U onderstaand aan.

Verzekerd is:

  • Indien men t.g.v. een ongeval overlijdt.
  • Indien men t.g.v. een ongeval blijvend invalide wordt.

Wanneer is men verzekerd:

  • Tijdens deelname aan activiteiten op plaatsen en uren, welke door G.V. Voorwaarts c.q. de KNGU zijn vastgesteld en tijdens het rechtstreeks gaan en komen naar de plaats waar deze activiteiten plaatsvinden.

Wat is niet verzekerd:

  • Kosten van geneeskundige behandeling, zoals bijvoorbeeld dokter, tandarts en ziekenhuis.
  • Kosten van revalidatie.
  • Kosten verband houdend met verlies van arbeidsinkomsten.

Wanneer en hoe te melden:

  • Melding van het ongeval dient onmiddellijk (uiterlijk binnen 24 uur) plaats te vinden bij het secretariaat.

Kleding

Vereist is, dat U op lessen verschijnt in sportkleding, bijvoorbeeld gympakje, T-shirt, gymbroek en eventueel gymschoenen; deze laatste wel met witte zolen.

Het is niet verplicht om gymkleding in de Voorwaarts kleuren te dragen.
Voorwaarts kleding is verkrijgbaar o.a. bij Voorwaarts zelf. Informeer hiervoor bij de leiding naar de mogelijkheden.

Sportkeuring

Aan alle leden adviseren wij een sportkeuring aan te vragen. Indien U hiervan geen gebruik wenst te maken, is dat ter verantwoording van uzelf.

Vakanties

In de schoolvakantie gaan de lessen niet door. Voor de zaterdaggroepen geldt dat de eerste zaterdag van de vakantie wel les is en de tweede zaterdag niet. 

Contact persoon ongewenste intimiteiten

Jacqueline Slegers 040-2116559  & Kristie Berentsen 06-21879348 

Foto's op website en Facebook

Tijdens lessen en extra activiteiten van de vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Een deel van deze foto’s wordt gebruikt voor publicitaire doeleinden en/of geplaatst op de website van de vereniging. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De vereniging gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een lid, ouder/voogd of kaderlid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek middels het plaatsen van een berichtje op de betreffende site, zo mogelijk worden verwijderd.
Wanneer u of uw kind niet op de foto mag, willen we u verzoeken om bij activiteiten of speciale lessen bij de kantine een blauw polsbandje te lenen. Hierdoor is voor de fotograaf duidelijk dat u of uw kind niet op de foto mag. Bedankt voor uw medewerking. 

Clubblad

Het clubblad van Voorwaarts wordt 10 maal per jaar uitgegeven. Hierin staan diverse aankondigingen van activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Alle leden ontvangen het clubblad na aanmelding digitaal.